Основните цели на проектното предложение

pexels-adrianna-calvo-392586-min

1. Да се повиши нивото на осведоменост и познание на заетите
в сектор рибарство за територията на МИРГ;


2.1  Да се подпомогне съхраняването и опазването на околната и
морска среда в добро състояние;


2.2 Да се съчетаят традиционни и нови начини на изследване,
представяне, съхраняване и популяризиране на природното,
морското и културно-историческото наследство, чрез
възможностите на дигиталните и информационни технологии,
които да стимулират нови възможности за икономическо
развитие на сектор рибарство в контекста на „Син растеж“;

3. Да се насочи вниманието и да се популяризират малко
известни и/или нови обекти на природното, морското и
културно-историческото наследство, или те да се представят по
нов начин, което да създаде нови пазарни ниши за заетите в
сектора, да подобри конкурентноспособността на местната
икономика и да спомогне създаването на нови работни места,
включително чрез диверсификация или съчетаване на
традиционни и нови дейности на заетите в рибарския сектор;


4. Да се подобри ефективността на използване на морските и
природни ресурси;

pexels-sebastian-voortman-189349-min
25388715424_65480dbf18_k.jpg

5. Да се създаде среда/платформа за:
– иновативно научно и екологично образование;
– иновативно съхраняване и популяризиране на природното,
морското и културно-историческото наследство.
– която да бъде в помощ за историческо и екологично
образование, включително на подрастващите, на достъпен за
тях език;
– проверка нивото на познания за местната история, култура,
екология , ихтиофауната и др.
– представяне на научни изследвания и трудове.

6. Свободно предоставяне на информацията от онлайн
платформата за образователни, културни и обществени нужди
за общините на територията на МИРГ, читалища, училища и
др.

7 . Запознаване с добри практики и успешни проекти свързани с
целите на ПП, включително такива реализирани в други
държави.

KU273L0WTW.jpg

Конкретната цел

Постигане на положителни резултати за местната общност на територията на МИРГ, чрез запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно- историческото, природното и морското наследство,осведоменост и научни познания, които да допринесат за създаване на нови възможности за икономически растеж и устойчиво развитие на територията на МИРГ, чрез “Син растеж”. Насърчаване развитието на морския сектор като цяло, както и инициативите за използване на неразработения потенциал на водните площи и крайбрежията за създаване на работни места и растеж. Опазване на екологичната среда и ихтиофауната.

Реализацията на описаните дейности в ПП ще стимулира нови и/или неизползвани възможности за икономическа дейност на заетите в рибарския и морски сектор на територията на МИРГ, включително диверсификация на доходите на рибарския сектор, за постигане на устойчиво местно развитие, чрез “Син растеж”.

Проекти, с които постигаме целите ни

Проект 1

Проектът целеше да създаде актуален цифров модел на релефа на морското дъно и бреговата зона. Допълнително е бил извършен фотографски изглед към брега на територията прилежаща на общините Аксаково, Белослав и Варна, а именно – част от Варненски залив, Варненско и Белославско езеро.

Можете да видите цифровият модел тук.

Проект 2

Създаден ортофото план и цифров модел на релефа с висока резолюция, които да послужат за представянето на актуалното състояние на района по отношение на ситуация и релеф.

Проектът подпомага да се правят информирани и обосновани управленски решения, изпълняващи и отговарящи на целите заложени в Морската стратегия на Република България и основополагащите документи на ЕС за развитие на морската и крайбрежна зона.